Algemene Voorwaarden

Toepassing en goedkeuring

 • De bestelling van producten via de website dcm-info.com vindt plaats vanuit de exploitatiezetel van de Verkoper, gelegen aan de Bannerlaan 79 te B-2280 Grobbendonk (België). De Ceuster Meststoffen N.V. met BTW-nummer BE 0416.299.452, tevens handeldrijvend onder de handelsnaam DCM N.V., wordt hierna de 'Verkoper' genoemd.
 • Onder ‘Koper’ wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere product(en), uitsluitend voor gebruik voor niet-professionele doeleinden, besteld via de website shop.dcm-info.com.
 • Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de bestellingen gerealiseerd via  de website dcm-info.com.
 • De verdeling van de DCM Naturapy® producten via de website shop.dcm-info.com geschiedt enkel aan niet-professionele gebruikers in België en Nederland. De Verkoper is in dit domein uitsluitend actief in België & Nederland. Bijgevolg kan de Verkoper uw bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België of Nederland gelegen is en u de producten voor niet-professionele doeleinden gebruikt.
 • Door het plaatsen van een bestelling verklaart de Koper kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden.
 • Indien één of meer artikelen of delen van artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig zouden zijn, blijven de overige (delen van) artikelen van deze algemene voorwaarden integraal van kracht.

Totstandkoming van de overeenkomst

 • Er komt slechts een overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper tot stand nadat de bestelling van de Koper expliciet wordt aanvaard door de Verkoper die de Koper daarvan via een bevestigingsmail op de hoogte brengt.
 • Blijkt, na ontvangst van de bevestigingsmail van de Verkoper, dat een product, omwille van productie- of andere problemen, de daaropvolgende week niet leverbaar is, heeft de Verkoper het recht om de bestelling met een week vertraging te verzenden zonder dat hij hiervoor aan de Koper enige schadevergoeding verschuldigd is en zonder dat de Koper zijn bestelling kan annuleren.
 • De Verkoper is gerechtigd om de uitvoering van de orders op te schorten op grond van overmacht, met andere woorden,  in het geval dat hij hierbij wordt verhinderd door oorlog, het niet-beschikbaar-zijn van de transportmiddelen van zijn keuze, oproer, arbeidsonrust, ongeval, overheidsmaatregelen die import of export van goederen verbieden of bemoeilijken of enige andere oorzaak die buiten de macht van de Verkoper ligt (niet-limitatieve opsomming), zonder  tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Levering

 • De producten worden opgestuurd naar het tuincentrum met verzendingsadres en afhalingsdatum dewelke door de Koper worden opgegeven bij de bestelling en die bevestigd worden in de bevestigingsmail van de Verkoper. De Koper is verantwoordelijk voor het correct en volledig aangeven van het leveringsadres en de afhaaldatum. Indien omwille van onjuiste of onvolledige (adres)gegevens een levering te laat, niet of verkeerd toekomt, kan de Verkoper hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
 • De producten worden uiterlijk op vrijdag geleverd in het tuincentrum, ter afhaling op zaterdag door de Koper. Mocht een product niet voorradig zijn, verschuift de verzending naar de daaropvolgende week, ook ter afhaling door de Koper op de daaropvolgende zaterdag. De Koper en ook het tuincentrum zullen hiervan op de hoogte gesteld worden.
 • Kunnen producten niet worden verstuurd omwille van poststakingen of andere gevallen van overmacht, zullen de verzendingen verschuiven voor afhaling naar de zaterdag volgend op de in de bevestigingsmail aangegeven datum, zonder dat hiervoor schadevergoeding kan gevorderd worden.
 • De Koper is verantwoordelijk voor het afhalen van de goederen op de in de bevestigingsmail aangegeven zaterdag. Wanneer de goederen niet tijdig worden afgehaald is noch de Verkoper, noch het tuincentrum verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde (levende) goederen. Voor het afhalen van de bestelde goederen dient de Koper naast het kassaticket, alsook de bevestigingsmail voor te leggen aan het tuincentrum. Wanneer één of meer van deze documenten ontbreken heeft het tuincentrum het recht de bestelde goederen niet mee te geven.

Privacy

 • Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen door de Verkoper en bewaard in een bestand om de Verkoper toe te laten de transactie correct uit te voeren en op te volgen. Eenmaal deze gegevens zijn opgeslagen, zullen eventuele  latere transacties sneller kunnen worden verwerkt.
 • De Verkoper leeft de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, zoals nadien gewijzigd en aangevuld, na.
 • Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.
 • De Verkoper verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties.

Aansprakelijkheidsbeperking

 • De goederen worden als aanvaard beschouwd tenzij de Koper een klacht uit binnen 12u na ontvangst van de goederen via mail gericht aan dcm@dcm-info.com, uiteraard alvorens de goederen in gebruik worden genomen.
 • Tussen het tijdstip van de levering en het tijdstip van het uitzetten, is de Koper verplicht de goederen onder de juiste omstandigheden te bewaren zodat er geen schade wordt berokkend aan de geleverde goederen.
 • De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aangericht door hommels en biologische bestrijders aan personen, dieren en goederen (inzonderheid gewassen). De verkoper is evenmin aansprakelijk ten aanzien van personen die (over)gevoelig zijn aan bijen-, hommels- of wespensteken.
 • Gezien het resultaat van de bestuiving en de bestrijding afhangen van talrijke factoren vreemd aan de bestuiving / de bestrijding, is de Verkoper in de onmogelijkheid om het eindresultaat te waarborgen. Het risico van de onvoldoende of gebrekkige bestuiving / bestrijding is dus geheel voor rekening van de Koper. De Koper kan de Verkoper hiervoor niet aansprakelijk stellen.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

 • De relatie tussen de Koper en de Verkoper wordt geregeld door deze algemene voorwaarden en is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht, zonder dat de toepassing van een verwijzingsregel tot gevolg kan hebben dat een ander dan het Belgisch recht van toepassing wordt.
 • Koper en Verkoper aanvaarden om de geschillen, welke uit deze overeenkomst zouden kunnen voortvloeien, bij voorrang in der minne te schikken. Mochten zij in hun pogingen falen, zijn alleen de Belgische rechtbanken en met name deze van het gerechtelijk arrondissement Mechelen, zijnde van het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van de Verkoper gevestigd is, bevoegd om over deze betwistingen te oordelen.