Added TRACE elements

Product bevat extra sportenelementen, welke sporenelementen (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) wordt in de button aangeduid.