Wettelijke vermeldingen & Privacy

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

1. Algemene bepalingen

1.1 De Ceuster Meststoffen NV (“DCM”) is een bedrijf gespecialiseerd in meststoffen, met maatschappelijke zetel in België, B-2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 30 en is geregistreerd bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0416.299.452 met btw-nummer 416.299.452. DCM heeft vestigingen in (i) Nederland, NL-2223 KE Katwijk, Valkenburgseweg 62a (“De Ceuster Meststoffen Nederland”) en in (ii) Duitsland, D-48291 Telgte, Fürstendiek 8 (“Deutsche Cuxin Marketing GmbH”). DCM werkt als een Belgische naamloze vennootschap.

1.2 De toegang tot en/of het gebruik van de DCM websites (zoals, maar niet beperkt tot: http://www.cuxin-dcm.de/) (hierna de “Sites”) en/of de daarin verstrekte informatie impliceert dat de gebruiker zich volledig bewust en geïnformeerd verklaart met betrekking tot alle voorwaarden en beperkingen zoals hieronder vermeld en dat hij/zij deze zonder enig voorbehoud accepteert.

1.3 De inhoud van deze Sites is enkel bedoeld om vrijblijvende informatie en vrijblijvend advies te verstrekken over DCM en haar meststoffenassortiment. De Sites dienen enkel voor vrijblijvende exploratieve en informatieve doeleinden. In geen enkel geval zal DCM de mogelijkheid bieden om DCM producten te kopen of om via een van de Sites een bestelling door te geven.

1.4 Elk van de volgende bepalingen dient afzonderlijk geïnterpreteerd te worden en blijft behouden, zelfs wanneer eender welke andere bepaling niet toepasbaar of uitvoerbaar is.

1.5 DCM behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigingen.

1.6 Voor bijkomende vragen aangaande deze gebruiksvoorwaarden, gelieve contact op te nemen met DCM NV in België, per post: B-2860 Sint-Katelijne-Waver (België), Fortsesteenweg 30, per telefoon: +32 (0)14/25.73.57, per fax : +32 (0)14/21.76.02 of per e-mail dcm@dcm-info.com.

2. Aansprakelijkheid

2.1 DCM noch haar leden of personeel kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade of enige vorm van nadeel voortvloeiend uit of samenhangend met de toegang tot, het gebruik van of het bezoek van een van de Sites of hun inhoud, ongeacht de specifieke oorzaak van de schade.

2.2 Een foutloze en/of ononderbroken werking van de Sites kan niet worden gegarandeerd. In geen geval zal DCM aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade of enige vorm van nadeel veroorzaakt door (i) de overdracht van virussen, ondanks de bestaande veiligheidsmaatregelen, (ii) de ongeoorloofde toegang of onderbreking van de toegang tot de Sites, ongeacht de specifieke reden, (iii) stakingen of (iv) gevallen van overmacht.

2.3 DCM onderneemt naar beste vermogen elke redelijke inspanning om de Sites te updaten en ze van nauwkeurige en tijdige, vrijblijvende informatie en vrijblijvend advies te voorzien. DCM kan echter niet garanderen, dat deze informatie, gegevens, publicaties en advies up-to-date, nauwkeurig, correct, volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. Op om het even welk moment kunnen er onnauwkeurigheden zijn, weglatingen of informatie en/of advies dat niet up-to-date is en waarvoor DCM noch haar leden of personeel aansprakelijk kunnen worden gesteld.

2.4 DCM behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid eender welk gedeelte van de op de Sites verstrekte informatie en/of adviezen te vervolledigen, te schrappen, te verbeteren of op een andere manier te wijzigen.

2.5 DCM biedt op haar Sites ook vrijblijvende informatie, vrijblijvende aanbevelingen en vrijblijvend advies over tuinieren en over het meststoffenassortiment van DCM. DCM verschaft deze informatie, aanbevelingen en vrijblijvende adviezen met alle redelijke zorg. DCM kan echter in geen geval hun bevredigend resultaat in een specifiek geval garanderen of waarborgen, noch kan DCM aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel onbevredigend resultaat of enige vorm van schade veroorzaakt door het toepassen van dergelijke aanbevelingen en/of na dergelijke adviezen. Deze aanbevelingen en adviezen dienen louter als leidraad en vormen slechts een indicatie- en beoordelingselement voor de gebruiker, die vrij blijft in zijn/haar beslissingen en exclusief verantwoordelijk is voor het gebruik dat hij/zij van deze aanbevelingen en adviezen maakt.

2.6 Zoals hierboven vermeld, verwerpt DCM uitdrukkelijk elke verklaring of garantie (uitdrukkelijk of impliciet) in de hoogst wettelijk toegelaten mate met betrekking tot de redelijkheid, correctheid of volledigheid van de vrijblijvende informatie en/of vrijblijvende adviezen en de doeltreffendheid bij het gebruik van deze informatie of het opvolgen van deze adviezen gepubliceerd op of toegankelijk via de Sites. DCM aanvaardt in dit verband geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade.

2.7 Sites van derden kunnen verwijzingen of links aanmaken naar de DCM Sites. DCM kan op haar beurt ook verwijzingen of links aanmaken naar externe sites of bronnen die geen eigendom zijn van DCM of een van de haar verbonden vennootschappen en dit enkel voor vrijblijvende informatieve doeleinden. In geen geval staat DCM garant voor de beschikbaarheid, de veiligheid of de kwaliteit van deze externe sites en bronnen en hun inhoud, noch kan DCM aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid, de veiligheid of de inhoud van dergelijke externe websites die een link bevatten naar of vanuit de Sites.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 De DCM Sites bevatten informatie, publicaties, allerlei soorten gegevens, afbeeldingen en software die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn. DCM is de exclusieve eigenaar van alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten (waaronder handelsmerken, modellen en ontwerpen, octrooien en kwekersrechten) op deze Sites en al hun onderdelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle informatie, publicaties, alle soorten van gegevens, illustraties en software.

3.2 Elke rechtstreekse of onrechtstreekse inbreuk op deze rechten is strikt verboden. Van de informatie, publicaties, gegevens, afbeeldingen of software van deze Sites mag niets vermenigvuldigd, overgedragen, verdeeld, verspreid, verkocht of gereproduceerd worden, als metatag op andere websites gebruikt worden of op enige andere wijze overgedragen worden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van DCM.

3.3 Op geen enkele manier zal eigendom of eigendomsrecht op de gebruiker van de Sites overgedragen worden.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

4.1 Door zich toegang te verschaffen tot een van de DCM Sites, gaat de gebruiker ermee akkoord dat alle zaken tussen DCM en hem/haar in verband met een van deze Sites beheerst worden door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot deze Sites behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Mechelen (België), met uitsluiting van iedere andere rechtbank.

5. Privacy bepalingen

5.1 De toegang tot en/of het gebruik van een van de DCM websites en/of de daarin verstrekte informatie impliceert dat de gebruiker zich volledig bewust en geïnformeerd verklaart met betrekking tot de privacy bepalingen zoals hieronder aangegeven en dat hij/zij hierbij zijn/haar onvoorwaardelijke toestemming verleent aan DCM om alle gegevens die in welke vorm dan ook door de gebruiker via een van de DCM websites of het Internet verstrekt worden, te verwerken volgens deze bepalingen en de geldende wetgeving aangaande de bescherming van de privacy (namelijk de Belgische privacy wet van 8 december 1992 en zijn uitvoerende besluiten).

5.2 De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot individuen is DCM NV in België, B-2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 30, telefoon +32 (0)15 30 74 35, fax +32 (0)15 31 97 59 en e-mail dcm@dcm-info.com.

5.3 Gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot individuen en meegedeeld aan DCM via een van de Sites of via het Internet, worden verwerkt met het oog op (i) het klantenbeheer van DCM, (ii) het algemeen beeld van haar klanten, (iii) haar klantenservice, zoals het verschaffen van informatie over tuinieren, meststoffen en over DCM naar aanleiding van aanvragen van klanten en/of gebruikers ingediend via de Sites of het Internet (zoals e-mails), en (iv) haar direct marketing. DCM kan informatie over de gebruikers van haar Sites verlenen aan relevante dienstverlenende instanties en andere bedrijven waarvan de tussenkomst noodzakelijk is om een van de vermelde doeleinden te bereiken. Deze derde partijen kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gevestigd zijn. Deze data van persoonlijke aard met betrekking tot individuen kunnen dus ook aan bedrijven in niet EU-landen verstrekt worden, ongeacht het feit of dit niet EU-land al dan niet dezelfde garanties voor een adequaat niveau van privacybescherming biedt.

5.4 De gebruiker heeft het recht op toegang tot en verbetering van de gegevens die op haar/hem betrekking hebben en kan vragen om de onjuiste gegevens te corrigeren of te verwijderen. De gebruiker heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens die op haar/hem betrekking hebben voor direct marketing doeleinden. Dergelijke aanvragen en verzoeken zijn kosteloos en dienen verstuurd te worden naar dcm@dcm-info.com.

5.5 In de online contactformulieren dienen de velden met een * ingevuld te worden teneinde DCM de nodige inlichtingen te verschaffen om de informatieaanvraag te beantwoorden.

5.6 Cookies kunnen in sommige onderdelen van de DCM Sites gebruikt worden om bepaalde informatie te registeren over het gebruik van een van de Sites door de gebruikers. De meeste webbrowsers zijn standaard geconfigureerd om cookies te accepteren. Toch is het mogelijk, afhankelijk van de persoonlijke configuratie van de gebruikers, dat gebruikers geen cookies willen accepteren. In een dergelijk geval, indien de opslag van cookies geweigerd wordt, kan DCM NV de toegang tot haar Sites niet garanderen.

5.7 Door zich toegang te verschaffen tot een van de DCM Sites, zullen bepaalde persoonlijke data naar DCM verstuurd worden en via de browser software geregistreerd worden. Deze persoonlijke gegevens hebben betrekking op: (i) het TCP/IP adres, (ii) de taal van de gebruiker, (iii) de merken en de versies van de browser software en het besturingssysteem, (iv) alle informatie aangaande de DCM website pagina’s die door de gebruiker bezocht werden alsook die van andere websites via welke de gebruiker toegang tot een van de DCM Sites kreeg. Al deze gegevens worden door DCM verwerkt om de gevraagde webpagina’s in het juiste formaat volgens de computerconfiguratie van de gebruikers te versturen en om studies en statistieken op te stellen voor de DCM Sites met het doel om deze Sites te verbeteren.

5.8 Door zich toegang te verschaffen tot een van de DCM Sites, gaat de gebruiker ermee akkoord dat alle zaken tussen DCM en hem/haar in verband met een van deze Sites en met het privacy beleid beheerst worden door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot een van deze Sites en de privacy bepalingen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Mechelen (België), met uitsluiting van iedere andere rechtbank.