Algemene voorwaarden professioneel

Alleen onze hierna vermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing, niettegenstaande alle bijzondere of algemene voorwaarden vermeld op aankooporders of andere documenten van de koper of opdrachtgever.

Artikel 1. Offertes – Orderbevestigingen – Prijzen – Bewijs.

Onze offertes en orderbevestigingen zijn slechts 5 dagen geldig tenzij wij ervoor opteren om deze alsnog uit te voeren. Onze prijzen zijn vrijblijvend, exclusief BTW en exclusief vervoerskosten, tenzij expliciet anders vermeld. De koper aanvaardt dat onze electronische bestanden eveneens gelden als bewijs van zijn contractuele verplichtingen.

Artikel 2. Leveringstermijn.

De leveringstermijnen die bepaald werden, zijn niet-bindend en worden slechts als aanwijzing gegeven, zodanig dat een eventuele vertraging aan de koper in geen geval recht geeft op schadevergoeding of ontbinding van de koop.

Artikel 3. Leveringsplaats – Risico.

Alle leveringen worden gedaan in de exploitatiezetel te Grobbendonk. De overhandiging van de goederen geschiedt op geldige wijze door de terbeschikkingstelling van het verkochte materiaal aan de koper in onze lokalen zodra de goederen geïndividualiseerd zijn. De koper draagt in ieder geval het risico van de goederen vanaf deze terbeschikkingstelling, zelfs ingeval van franco verkoop of van vervoer door de verkoper.

Artikel 4. Waarborgverpakkingen – Pallets.

Ingeval producten worden geleverd op europallets, in aangerekende verpakking of elke andere waarborgverpakking, zal de waarborgsom eveneens aan de koper worden gefactureerd. Enkel indien de verpakking / pallet in goede staat en niet gebruikt voor andere doeleinden franco aan onze exploitatiezetel te Grobbendonk wordt terugbezorgd, zal de betreffende waarborgsom in mindering worden gebracht. Naar onze keuze kan de waarborgsom worden terugbetaald of in mindering worden gebracht van elke zelfs niet-vervallen vordering die wij op de koper hebben in hoofdsom, schadebeding, intresten en kosten.

Artikel 5. Klachten.

Eventuele klachten betreffende de hoeveelheid, aard, hoedanigheid en conformiteit van de goederen dienen, op straffe van verval, op het ogenblik van de aanvaarding te geschieden en alleszins uiterlijk 5 dagen na ontvangst per aangetekend schrijven aan ons te worden bevestigd. Klachten betreffende verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, uiterlijk 8 dagen na de ontdekking en ten laatste 6 maanden na levering per aangetekend schrijven aan ons te worden bevestigd. In geen geval kan een klacht ertoe leiden dat de betaling van de prijs geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort.

Onze aansprakelijkheid is alleszins dubbel beperkt, enerzijds tot maximum de vervanging van de geleverde goederen met uitsluiting van alle andere vergoedingen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, zoals onder meer schade aan personen, goederen en gewassen van de koper of derden en, anderzijds tot de bedragen die door onze verzekeraars worden uitbetaald en waarvoor dekking wordt verleend. Deze dubbele aansprakelijkheidsbeperking geldt voor het totaal van hetgeen de klant en eventuele derden te vorderen zouden hebben.

Artikel 6. Betaling.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen contant betaalbaar op onze exploitatiezetel te Grobbendonk. Eventuele wisselrisico’s zijn uitsluitend ten laste van de koper die ons hiervoor zal dienen te vergoeden en te vrijwaren. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling hebben onze vertegenwoordigers of agenten geen toelating om gelijk welke sommen in onze naam in ontvangst te nemen.

Artikel 7. Wanbetaling.

Voor bedragen die door de koper op de vervaldag niet zijn betaald, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 1 % per maand verschuldigd waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd. Bovendien is de koper bij laattijdige betaling een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt bepaald op 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 100,00. Wij behouden ons tevens het recht voor om de werkelijk geleden schade te bewijzen. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur maakt alle andere facturen, zelfs niet-vervallen, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8. Schuldhernieuwing.

Het trekken, aanvaarden of in omloop brengen van wissels of andere verhandelbare documenten brengt geen schuldvernieuwing teweeg en houdt geen afwijking in op deze voorwaarden.

Artikel 9. Schuldvergelijking.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling vormen alle vorderingen met dezelfde klant, ongeacht hun rechtskarakter of de eraan verbonden voorwaarden, onderdeel van één overeenkomst waarvan de wederzijdse verplichtingen elkaar voortdurend compenseren.

Artikel 10. Verbintenissen.

Eventuele verbintenissen aangegaan door onze vertegenwoordigers of agenten buiten het kader van deze voorwaarden binden ons slechts na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door onze directie.

Artikel 11. Wanprestatie.

Indien de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de koop lastens de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden / verbroken zijn. De schadevergoeding wegens wanprestatie van de koper wordt forfaitair vastgesteld op 15 % van de koopprijs met een minimum van € 500,00. Wij behouden ons tevens het recht voor om de uitvoering in natura te vervolgen en / of de werkelijke schade te bewijzen.

Artikel 12. Kredietwaardigheid.

Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt, onder meer door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper of andere aanwijsbare redenen, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten totdat de koper is overgegaan tot het stellen van de nodige waarborgen voor de goede uitvoering van zijn verplichtingen. Indien de koper weigert om hierop in te gaan, zal dit een wanprestatie zijn in zijnen hoofde in de zin van artikel 11 en zal dit artikel integraal van toepassing zijn.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud.

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van zowel de hoofdsom, het schadebeding, de intresten en de kosten. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven als schadevergoeding onder meer voor de eventuele verliezen bij wederverkoop. Ingeval de koper de ons toebehorende goederen verkoopt, zelfs verwerkt, draagt hij alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze verkoop aan ons over. Hij verbindt er zich toe de wederpartij hiervan in te lichten.

Artikel 14. Bevoegdheid – Toepasselijk recht.

Ingeval van betwisting, zijn enkel de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel, deze van onze exploitatiezetel of deze van de woonplaats / maatschappelijke zetel van de koper, naar onze keuze, bevoegd. Alleszins zijn de Belgische rechtbanken bevoegd en is enkel Belgisch recht van toepassing.

Artikel 15. Verzaking – Nietigheid – Voorrang.

Het niet-toepassen van één of meer bepalingen van onderhavige voorwaarden kan door de koper nooit als verzaking aan deze voorwaarden worden aanzien. De nietigheid van een of meer artikelen of een gedeelte van een artikel tast de geldigheid van deze voorwaarden niet aan. Onze voorwaarden hebben in ieder geval voorrang op deze van de koper die, door het plaatsen van een bestelling, afstand doet van zijn eigen algemene voorwaarden en hierop geen aanspraak meer zal maken.

Copyright © 2024 - Member of Group de Ceuster